ИЗГРАДБА НА КАНАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ РАШАНЕЦ“ ВО С.ЛЕСКОЕЦ

Се изведува канализациона линија во должина од 135 метри со најголема длабочина  од 3.75 метри. Се поставуваат  цевки со дијаметар Ф-200 и изработка на шест  ревизиони шахти.

Теренот е подложен на ерозија и бара посебни мерки на претпазливост .